Klauzula informacyjna RODO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

1)    Administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie, Bronina 59, 28-100 Busko-Zdrój.

2)    Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Bartoszem Świetnickim w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju: iod@powiat.busko.pl.

3)    Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych   i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe z późniejszymi zmianami. Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
       rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i rozporządzenia i akty wykonawcze.

4)    Dane osobowe przetwarzane w celu rekrutacji pracowników i pracy pracowników już zatrudnionych na podstawie Ustawy z dnia 26  czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Ustawy Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z późniejszymi zmianami, rozporządzenia i inne akty wykonawcze.

5)    Dane osobowe kontrahentów przetwarzane są w celach realizacji umowy, rachunkowych na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa z późniejszymi zmianami rozporządzenia i inne akty wykonawcze.

6)    Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw, rozporządzeń i innych aktów wykonawczych.

7)    Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8)    Każdy uczeń i jego rodzic/opiekun prawny* posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (jeśli jest to zgodne  z przepisami prawa i innymi prawnie wiążącymi regulacjami) lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.

9)    Uczeń i jego rodzic/opiekun prawny*  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10)    Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.
Wszystkie dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.